Årsmøte 2023

Innkalling årsmøte 2023

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte

Torsdag 01.juni 203 kl. 18.00 

Sted: Buskerudveien 72, Drammen 

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til årsmøtet.

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent,  som har stemmerett.

Årsmøtet er BIRs øverste organ.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

5. BIRs Årsberetning for 2022

6. BIRs Regnskap for 2022

7. Innkomne forslag

8. Budsjett og handlingsplan for 2023

9. Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret og valg av revisor

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Medlemskontingenten på kr 200,- gir stemmerett til organisasjonene ved årsmøtet.

Påmelding sendes på e-post innen søndag 28. Mai, 2023 til Buskerud Innvandrerråd email: gharakhani9@hotmail.com

Velkommen!

Bijan Gharakhani 

Leder

Buskerud Innvandrerråd (BIR)