Hva er BIR

VEDTEKTER

§1. FORMÅL

1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner i Buskerud fylke.

BIR arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

BIR skal nå formålet gjennom å:

  • Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.
  • Arbeide aktivt for etnisk minoriteters fullverdig deltakelse i samfunnet.
  • Arbeide for å fremme kontakt, forståelse og integrering mellom etnisk minoritetsgrupper og nordmenn likeså mellom minoritetsgrupper på det nasjonale og det lokale plan.
  • Arbeide for at norske og andre etniske minoritetsgrupper blir kjent med hverandre og dermed styrke solidariteten og samarbeidet.
  • Være med å organisere fellesmøter og arrangementer sammen med andre aktører.
  • Arbeide aktivt mot diskriminering på grunn av kulturell og etnisk tilhørighet eller bakgrunn.
  • Bistå tilsluttede innvandrerorganisasjoner med opplæring og veiledning

§2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i BIR er åpent for innvandrerråd og for innvandrerorganisasjoner i Buskerud.

2.2 Søknad om medlemskap skal sendes styret sammen med:

a. To eksemplarer av vedtektene for organisasjonen

b. Opplysninger om når organisasjonen ble stiftet.

c. Medlemstall

d. Oversikt og kontaktinformasjon over det sittende styret. Styret må være valgt av et årsmøte.

e. Erklæring om at organisasjonen forplikter seg til å følge BIRs vedtekter.

2.3 Godkjenning av medlemskap blir avgjort av BIRs styret. Styret har fullmakt til å godkjenne eller avslå søknaden om medlemskap.

2.4 Medlemsorganisasjonene oppfordres til å følge BIRs vedtekter og delta aktivt i BIRs aktiviteter.

2.5 Medlemskap kan opphøres ved brudd på BIRs vedtekter.

§3. ÅRSMØTE

3.1 Årsmøtet er BIRs øverste myndighet.

3.2 Ordinært årsmøte skal avholdes innen 01. juni hvert år.

3.3 Styret innkaller med minst en (1) måneds varsel. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig og medlemsorganisasjoner skal bli tilsendt årsberetning, revidert regnskap og andre relevante sakspapirer minst fjorten (14) dager før møte finner sted. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst to (2) uker før årsmøtet.

3.4 Alle medlemsorganisasjoner innkalles til årsmøte gjennom innkalling til leder av medlemorganisasjoner. Medlemsorganisasjoner som har betalt medlemskontingent har stemmerett. Medlemsorganisasjoner i BIR oppfordres til å stille med minst to representanter til årsmøtet. Disse har møte- og talerett.

3.5 Årsmøtet skal behandle og gjør vedtak i de følgende saker:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent/protokollfører

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

5. BIRs årsberetning

6. Regnskap

7. Innkommende forslag

8. Fastsettelse av kontingent

9. Budsjett og Virksomhetsplan

10. Valg av:

a. Styret

b. Valgkomite

c. Statsautorisert revisor etter behov.

3.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig med minst 50 % stemmeberettigede fremmøte dersom minst halvparten av medlemsorganisasjoner er representert. Kun de som er tilstede på årsmøtet har stemmerett.

3.7 Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, stemmes det om igjen. Etter andre gangs stemmelikhet, foretas loddtrekning.

3.8 Årsmøte vedtar eventuelle endringer i vedtektene. Vedtak skjer med 2/3 flertall.

3.9 Det skal velges en statsautorisert revisor for to år og valgkomité for ett år bestående av tre medlemmer fra forskjellige medlemsorganisasjoner.

3.10 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis flertall i styret eller minst 2/3 av medlemsorganisasjoner krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn det som var årsak til innkallingen.

§4. STYRET

4.1 Styret er BIRs øverste organ mellom årsmøtene.

4.2 Styret velges på Årsmøte og skal velges blant medlemmer av medlemsorganisasjoner i BIR. Styret bør være sammensatt av medlemmer fra Buskerud fylkets fire regioner: Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal.

4.3 Det velges Leder, nestleder, sekretær, kasserer og fire styremedlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge som utgjør BIRs styre. Valgperioden for styret er to år, slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges hvert år.

4.4 Styret bør ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

4.5 Styret skal ha minst fire (4) styremøter i året.

4.6 Styret skal lede arbeidet i BIR, i henhold til virksomhetsplanen og har ansvar for regnskap, budsjettforslag og arbeidsinstruks for styremedlemmer.

4.7 Styrets medlemmer har møteplikt. Dersom et styremedlem ikke møter, uten å ha meldt frafall, tre ganger på rad, kan utskiftning skje før valgperioden er over.

4.8 Dersom et styremedlem forhindres om å fullføre sin funksjonstid, skal et nytt styremedlem velges fra varamedlemmer.

4.9 Varamedlemmer innkalles til alle styremøter med tale- og forslagsrett, men de har ikke stemmerett.

§5. STYRETS OPPGAVER

5.1 Styre utarbeider en arbeidsinstruks for styremedlemmer som kan revideres ved behov av årsmøte.

5.2 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmer er tilstedet. Saker som krever votering, avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5.3 Styremedlemmene har taushetsplikt.

§6. KOMITEER/AD HOC GRUPPER

6.1 Styret oppretter selv de komiteer og arbeidsgrupper styret har behov for, for å arbeide med spesielle saker innen utvalgets formål.

6.2 Komiteer og arbeidsgrupper skriver referat fra sine møter og rapporterer til BIRs styret.

6.3 Leder av komiteene har møte- og talerett på BIRs styremøter.

6.4 Endelige beslutninger tas av styret.

§7. ØKONOMI

7.1 Styremedlemmene kan motta styrehonorar og møtegodtgjørelse. Styrehonorar og satsen for møtegodtgjørelse skal fastsettes av styret.

7.2 Alle midler i BIR skal håndteres over bankkonto som disponeres av kasserer etter anvisning fra leder.

7.3 Alle bilag skal undertegnes av leder og kasserer.

7.4 Regnskapsåret er fra 01. januar - 31. desember.

7.5 Revidert regnskap skal foreligge 3 uker før årsmøtet og undertegnes av hele styret.

7.6 Godkjent revisor skal gjennomgå regnskapet, bank- og kassebeholdninger, og gi sin påtegning.

7.7 BIRs regnskap skal godkjennes av årsmøtet.

§8. KONTINGENT

8.1 Medlemsorganisasjoner forplikter å holde sitt medlemskap i orden. Kontingenten skal betales innen årsmøte hvert år.

8.2 Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte.

§9. VEDTEKTSENDRING

9.1 Endringer av BIRs vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet. Forslag til eventuelle vedtektsendringer må være styret i hende minst fire (4) uker før årsmøtet avholdes, slik at forslaget kan vedlegges innkallingen til årsmøte. Ingen endringer kan vedtas uten at de først har vært lagt fram skriftlig for styret som innstiller til årsmøtet.

9.2 Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.