Årsmøte 2022

Innkalling årsmøte 2022

Buskerud Innvandrerrådet (BIR) avholder sitt årsmøte

Torsdag 09.juni 2022 kl 17.00, Sted: Buskerudveien 72, Drammen 
Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til dette årsmøtet.

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturelle forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun 1 fra hver medlemsorganisasjon som har stemmerett. Årsmøtet er BIRs sitt øverste organ. DAGSORDEN: 

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder 

 3. Valg av referent 

 4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og referent 

 5 . BIRs Årsberetning for 2021 

 6. BIRs Regnskap for 2021 

 7. innkomne forslag 

8. Budsjett og handlingsplan for 2022 

9: Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret og Revisor 

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2uke før årsmøtet. medlemskontingenten på kr 200 gir stemmerett til organisasjonene ved årsmøtet.

Påmelding bes sendes på e-post innen fredag 04. juni, 2022 til Gharakhani9@hotmail.com 

Velkommen! 

Bijan Gharahkani 

Leder