Årsmøte 2024

Buskerud Innvandrerrådet (BIR) avholder sitt årsmøte

Tirsdag 28, mai . 2024 kl 18.00, Sted: Buskerudveien 72, Drammen
Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til dette årsmøtet.

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturelle forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun 1 fra hver medlemsorganisasjon som har stemmerett. Årsmøtet er BIRs sitt øverste organ. DAGSORDEN:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

5 . BIRs Årsberetning for 2023

6. BIRs Regnskap for 2023

7. innkomne forslag

8. Budsjett og handlingsplan for 2024

9: Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret og Revisor

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2uke før årsmøtet. medlemskontingenten på kr 200 gir stemmerett til organisasjonene ved årsmøtet.

Påmelding bes sendes på e-post innen fredag 24. mai, 2024 til Gharakhani9@hotmail.com

Velkommen!

Bijan Gharahkani

Leder 24.03.2024


Valgkomiteen:

LEDER YOUSUF GILANI 906 83 859 YO-GILAN@ONLINE.NO

DRAMMEN 2023-2024

MEDLEM Mustafa Gezen 401 65 392 MUSTAFAGEZEN@MSN.COM

DRAMMEN 2023-2024

Maria Nancy Amundsen Mobil: 951 34 101 nancy.altier.amundsen@gmail.com

RINGERIKE 2023-2024

Vennlig hilsen

Bijan Gharahkhani