Årsmøte 2021

  Innkalling årsmøte 2021

BUSKERUD INNVANDRERRÅDET (BIR) AVHOLDER SITT ÅRSMØTE DIGITALT


Fredag 18. juni 2021 kl 18.00 på Teams

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud Inviteres til dette årsmøtet.

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturelle forening kan stille med så mange representanter de ønsker på årsmøtet, men det er kun en fra hver medlemsorganisasjon som har stemmerett.

Årsmøtet er BIRs øverste organ.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

5. BIRs Årsberetning for 2020

6. BIRs Regnskap for 2020

7. innkomne forslag

8. Budsjett og handlingsplan for 2021

9.Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret og valg av revisor

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Medlemskontingenten på kr 200,- gir stemmerett til organisasjonene ved årsmøtet.

Påmelding bes sendes på e-post innen fredag, 16. juni 2021 til

Buskerud Innvandrerråd email: gharakhani9@hotmail.com

Velkommen!

Bijan Gharahkhani

Leder

Buskerud Innvandrerråd (BIR)

Mobil.90655247

www.buskerud.innvandrerrad.no